Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü

  • Şube Müdürü
  • Şube Müdürlüğünün Görevleri
  • Faaliyetler
  • Personel ​Listesi
  • İletişim​ 

Salih ÇELİK

Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü

 

ÖZGEÇMİŞ

​ 

1978 Yılında Başçiftlik İlçesinde doğdu. İlk ve Ortaokulu Başçiftlik İlçesinde, Lise eğitimimi Samsun Veteriner Sağlık Meslek Lisesinde tamamladı. Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığındaki görevine1998 yılında Gaziantep İl Müdürlüğü Hayvan Hastanesinde Veteriner Sağlık Teknisyeni olarak başladı.

2002 yılında Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesini bitirerek Veteriner Hekim olarak Artvin Ardanuç ilçesine atandı. Ardanuç İlçe Tarım Müdürlüğünde Askerlik görevine başladığı 2003 Nisan ayına kadar İlçe Müdürlüğü görevini yürüttü.291.Dönem Veteriner Asteğmen Temel Eğitimini Dönem ikincisi olarak bitirerek kendi isteğiyle Tokat da 48.Eğitim Alayında Gıda Kontrol Subayı olarak vatani görevimi tamamladı.

 

2004-2010 Yılları arasında Ardanuç İlçe Müdürlüğünde Veteriner Hekim olarak çalıştı. Görev yaptığı süre içerisinde Türkiye de ilk defa İlçe Merkezli kurulan Artvin Damızlık Sığır yetiştiricileri Birliğinin ve Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliğinin kurulması, Hemşin Irkı Gen Kaynaklarının Korunması çalışmaları, Artvin Kars Ardahan (AKAK) projesi ve SRAP kapsamında çeşitli hayvancılığı geliştirme projelerinde görev aldı.

 

2010 yılı Ekim ayından itibaren Turhal Gıda Tarım Hayvancılık İlçe Müdürlüğünde Veteriner Hekim ve Gıda Kontrol görevlisi olarak çalıştı. Valilik Makamının 01.11.2016 tarihli oluru ile Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü Görevine atandı. Çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarında üyeliği ve Tokat Başçiftlikliler Derneğinde Yönetim Kurulu üyeliği bulunmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

 

SEMİNER - KURSLAR –SERTİFİKA VE BAŞARI BELGELERİ

 

Leonardo da Vinci Hareketlilik Projeleri çerçevesinde AB Standardında Sağlıklı ve Kaliteli Süt Nasıl Üretilir Eğitimi ve Sertifikası (Hollanda-Almanya –Mayıs 2013) 

 

Tarsim Sigorta Eksperliği Eğitimi ve Sertifikası

 

Gıda Kontrol Görevlisi Kursu ve Sertifikası ve Temel HACCP Eğitimi  -2013

 

Sığırlarda Recto-Vaginal Yöntemle Suni Tohumlama kursu ve sertifikası -2004

 

Aşı ve Biyolojik Madde Uygulama ve Muhafaza Yöntemleri Eğitimi-2002

 

HACCP Tetkik Eğitimi ve sertifikası -2014

 

Canlı Damızlık Hayvan Materyalinin Seçimi ve Yurt Dışı Hayvan Seçimi Sertifikası -2004

 

Technical Assistance lnformation Exchange Unit (TAİEX) Numune Alma Ve Resmi Kontroller eğitimi-2016

 

Gıda Maddelerinden Numune Alma Usul ve Esasları Eğitimi- 2016

 

Artvin İ l Tarım Müdürlüğü tarafından verilen Teşekkür Belgesi(İlçe Müdürü olarak yapılan çalışmalar nedeniyle) (Artvin – 2002)

 

Turhal Kaymakamlığı Tarafından verilen Başarı Belgesi (Lumy Skin Dieasis Hastalığı ile mücadele Çalışmaları kapsamında) (Turhal  - 2013)​18/12/2014 tarihli ve 13805938/MEV-2011-129-55 sayılı Bakanlık Oluru ile Yürürlüğe giren "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra Teşkilatının, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönergeye" göre

Gıda Ve Yem Şube Müdürlüğünün Görevleri;

            a) Hayvan sağlığı ve hayvan refahının korunmasının yanı sıra, güvenilir gıda temini ve hayvan ve ürünlerinden insanlara ve hayvanlara gecen hastalıkların önlenerek halk sağlığının korunması amacıyla, il çapında hazırlanan plan, program ve projeleri uygulamak, hayvan hastalık ve zararlılarına karsı koruyucu hizmetleri yürütmek, tedavilerini yapmak, kontrol etmek, denetlemek,

            b) Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak hayvanların tanımlamak, tescil etmek, kayıt altına almak, ildeki hayvan hareketlerini kontrol etmek,

            c) Yurtiçi ve yurtdışı hayvan ve hayvansal ürünlerin hareketlerinin kontrolü ile canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin ithalat ve ihracatlarında Bakanlık ile ilgili işlemleri yürütmek,

            ç​) Bakanlıkça belirlenmiş esaslar doğrultusunda hayvan hastalıkları ve zararlıları ile mücadele etmek, koruyucu ve tedavi edici hayvan sağlığı hizmetlerini yürütmek, hayvan refahını sağlayıcı çalışmalarda bulunmak, hayvan sağlığı ile ilgili karantina hizmetlerini yürütmek,

            d) Hayvan sağlığı, teşhis ve tedavi edici ve koruyucu maddeler ile bunların etken ve yardımcı maddelerinin üretim, satış, ihracat, ithalat, tasıma, muhafazası ile ilgili kayıtları tutmak, Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak faaliyetleri ile ilgili izin vermek, izlemek, kontrol etmek ve denetlemek,

            e) İl dahilinde çözümlenemeyen hastalık, teşhis ve tedavi problemlerini ilgili araştırma merkezlerine ve Bakanlığa intikal ettirmek, araştırma ve teşhis sonuçlarına göre gerekli tedbirleri almak,

            f) Hayvan sağlığı, teşhis, tedavi ve koruyucu hizmetler alanında faaliyet gösteren, kişi, kurum ve kuruluşlar ile hayvan-hayvansal urun, üretim, satış, kesim ve eğitim, araştırma yerleri ve barınakların durumları ve faaliyetlerinin kaydını tutmak, Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak, faaliyetleri ile ilgili izin vermek, izlemek, kontrol etmek ve denetlemek,

            g) İldeki damızlık hayvanların sağlık kontrollerini yapmak,

            ğ) Konusunda faaliyet gösteren laboratuvarların belgelendirilmesi, yetkili oldukları hususlarda denetlemek.

            h) Hayvan ıslahı faaliyetlerini ve bu faaliyetlerin veri tabanı çalışmalarını yürütmek, Bakanlıkça düzenlenen suni tohumlama kurslarına ilişkin koordinasyonu sağlamak, suni tohumlama yapma izni vermek, sperma ve embriyo üretim merkezleri ve laboratuvarlarının kontrol ve denetimlerini yapmak,

            ı) Bakanlığın belirlediği hayvan ıslah programını ilde uygulamak, izlemek.

            i) Büyükbaş ve küçükbaş damızlık yetiştiriciliği yapılan işletmelerin, teknik yönden kontrolünü yapmak,

            j) Bakanlığın belirlediği çerçevede, İlde hayvansal üretimin insan sağlığı ve ekolojik dengeyi koruyucu yöntemlerle yapılmasına ilişkin çalışmalar gerçekleştirmek, bunları denetlemek,

            k) İlde hayvansal üretimin arttırılmasına ve pazarlanmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak,

            l) Hayvancılık projeleri ile ilgili personel eğitimi ve bütçe ihtiyaçlarını tespit etmek ve ilin hayvancılık konusunda üretim potansiyelini belirlemek,

            m) Projeye dayalı olarak kurulmak istenen hayvancılık işletmelerine ilişkin teknik yardım taleplerini değerlendirmek,

            n) Kurulmak istenen hayvancılık tesislerinin izin ve tescil işlemlerini yapmak, izlemek ve denetlemek,

            o) Hayvancılık ve su ürünleri üretim potansiyeline uygun geliştirme projeleri hazırlamak ve/veya hazırlatmak,

            ö) Su ürünlerinin ve su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirlik temelinde işletilmesi ve geliştirilmesini sağlamak, buna yönelik koruma önlemlerini gerçekleştirmek, avcılık ve yetiştiriciliğe, su ürünlerinin islenmesi ve pazarlanmasına, balıkçı barınakları ile balıkçılık ve su ürünleri alt yapılarının geliştirilmesi ve işletilmesine, su ürünleri ile ilgili her turlu bilgi ve belge toplanmasına ve bu bilgilere yönelik kayıt sisteminin geliştirilmesine iliksin düzenlemeleri uygulamak, getirilen düzenlemeler kapsamında izleme, kontrol ve denetim ile cezai müeyyideleri gerçekleştirmek,

            p) Balıkçılık ve su ürünleri kaynaklarını koruma, üretim ve yetiştiricilik alanlarını belirleyerek, bu alanlarda koruyucu tedbirleri almak,

            r) Su ürünleri ile ilgili inceleme, değerlendirme çalışmaları yapmak, Bakanlığın belirlediği esaslar dahilinde ve yetkisi ölçüsünde ilde her turlu teşvik ve koruma tedbirlerinin alınmasını, balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliğine uygun üretim alanları ve balıkçı barınaklarına ilişkin esasları, üretim araçlarının asgari vasıf ve şartlarını kiralanma ve kullanılma esaslarını üretim alanlarının kiralanmasını ve işletilmesini ve buralarda verimliliğin artırılmasını sağlamak su kaynaklarının kirletilmesini önleyecek ve su ürünlerini korumaya yönelik tedbirler almak,

            s) Su ürünlerinin yetiştiriciliği kapsamında ithalat ve ihracat işlemlerini Bakanlık faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirmek,

            ş) Su ürünleri üretim, isleme ve satış yerlerinin ruhsatlandırmak, denetlenmek,

            t) Amatör ve ticari balıkçılık ile ilgili düzenlemeleri, gerekli işlem ve denetlemeleri yapmak,

            u) Akarsu ve kuru dere yataklarından kum, çakıl ve benzeri maddelerin alınması ve işletilmesi faaliyetlerine ilişkin su ürünlerini korumak adına çevresel etki değerlendirme çalışmalarını yürütmek,

            ü) Kalıntı - nitrat izleme çalışmaları; alıcı ortam su kirliliği çalışmaları, atık su kirliliği denetimi işlemleri gibi koruyucu ve sürdürülebilir su üretimini sağlayıcı işlemler yapmak,

            v) Konusu ile ilgili il yayım programlarını hazırlamak, faydalı bilgiler, broşür, el kitabı, demonstrasyonlar, gösteri ve benzeri yollarla kendi elemanlarına ve çiftçilere, tüketicilere ulaştırmak ve tarım teknolojilerine ait yeni bilgileri çiftçilere yayım yoluyla iletmek,

            y) Örnek çiftçi yetiştirmek gayesi ile çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri için eğitim programları ve projeleri uygulamak,

            z) Kayıt sistemleri veri girişleri ve kayıt sistemlerine dayalı destekleme uygulamalarını yapmak,     Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü FaaliyetleriHayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü Personel Listesi Ve İletişim Bilgileri​

NoAdı ve SoyadıÜnvanıTEL: 0 (356) 228 0700 DAHİLİ
1SALİH ÇELİKŞube Müdürü151
2İBRAHİM DİLMAÇVeteriner Hekim177
3ÜNAL KARZiraat Mühendisi177
4MÜRSEL YILDIZZiraat Mühendisi177
5KENAN ACARZiraat Teknikeri177
6SELÇUK KAÇMAZVeteriner Hekim177
7SIRRI ERÇİNVeteriner Hekim155
8TALHA BEYAZGÜLVeteriner Hekim155
9AHMET KILIÇVeteriner Hekim155
10İBRAHİM MUTLUVeteriner Hekim155
11TACETTİN AÇIKKAPIVeteriner Sğ. Teknk.155
12AYNUR GÖÇERZiraat Mühendisi153
13S.SAMİ KARYAĞDIVeteriner Hekim153
14RABİYE ÇAVUŞOĞLUVeteriner Hekim153
15M.SAYİT KUTLUVeteriner Hekim153
16HARUN ÖLÇÜCÜVeteriner Hekim153
17İSA DURMUŞVeteriner Hekim153
18ADEM ŞANLIVeteriner Hekim153
19MURAT UĞURVeteriner Hekim153
20METİN UYARZiraat Mühendisi185
21İSMAİL TÜRKZiraat Mühendisi185
22RIZA POLATZiraat Mühendisi185
23Server BEKTAŞZiraat Mühendisi185
24TURAN TEMELZiraat Teknikeri185
25BASRİ AÇIKKAPIVeteriner Sğ. Teknk.161
26UMUT IŞIKVeteriner Sğ. Teknk.161
27GÖKHAN ÖZTÜRKVeteriner Hekim161
28METİN EVCİLVeteriner Hekim161
29H.ALPER ÇAĞLAYANVeteriner Sğ. Tekns.161
30BAYRAM AYMAKVeteriner Sğ. Tekns.161
31YÜCEL YILDIZVeteriner Hekim152
32MURAT ŞAHİNMemur152
33Salih YILMAZİşçi 
Telefon  : 0 356 228 07 00
Faks       : 0 356 228 07 07
E-mail    : 60.haysag@tarim.gov.tr​


​​
''