Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü

  • ​Şube Müdürü
  • Şube Müdürlüğünün Görevleri
  • Faaliyetler
  • Personel Listesi
  • İletişim
Melih NADİR

Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube ​Müdürü

Görev yeri :Merkez
Öğrenim durumu:Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri
Kadro/Derece-Kad :1 1/4
Hizmet yılı :20
Dahili telefon no:0 356 228 07 00 - 190

 

ÖZGEÇMİŞ

      1968 yılında Tokat Merkezde doğdu. Tokat Gaziosmanpaşa Lisesinden mezun olduktan sonra 1990 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünü bitirdi. Yüksek lisans öğrenimini Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalında 2009 yılında tamamladı. Sırası ile Sivas İli Yıldızeli İlçe Tarım Müdürlüğü, Tokat Meyvecilik Üretme İstasyonu Müdürlüğü, Artova ilçe Tarım Müdürlüğü ve Tokat Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünde Ziraat Mühendisi olarak görev yaptı. Halen Tokat İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Vekili olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk  babasıdır. ​


 

 

 

Bitkisel Üretim Ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğünün Görevleri

a) İlin bitkisel üretim potansiyeline uygun geliştirme projeleri hazırlamak ve/veya hazırlatmak,

b) Bakanlığın politika, stratejik plan ve programlarına dayalı il için üretimi uygun ve çiftçilere kazanç sağlayıcı, bitkisel üretim desenlerini belirlemek,

c) İldeki bitkisel üretimi, Bakanlığın belirlediği esaslar dahilinde ve tarım ve sanayi entegrasyonunu sağlayacak şekilde yönlendirmek,

ç) Bakanlığın belirlediği esaslar doğrultusunda ildeki bitkisel ürünlerde üretimi, verimliliği ve çeşitliliği artıcı çalışmalar yapmak,

d) Ürün kaybını ve ekolojik sisteme zarar verici faaliyetleri önleyici işlemleri mevzuatı çerçevesinde yürütmek,

e) Bakanlığın insan sağlığını ve ekolojik dengeyi gözeterek belirlediği ve esaslarını ortaya koyduğu yeni üretim şekillerinin ilde uygulanması yönünde çalışmalarda bulunmak,

f) Alternatif üretim tekniklerine yönelik üretici, üretici örgütleri, müteşebbis ve tüketicilere eğitim ve yayım hizmetlerinde bulunmak, denetim faaliyetlerini yürütmek alternatif tarımsal üretim tekniklerine yönelik Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak,

g) İlin içerisinde olduğu tarım havzası mevzuatı ve gerekliliği çerçevesinde faaliyet göstermek,

ğ) İlde sertifikalı tohum ve fide-fidan üretimi ve kullanılmasını sağlayıcı faaliyette bulunmak,

h) Tohumluk üretimlerinin beyanname kabulü, tarla kontrollerini yapmak ve numune alarak ilgili kuruluşlara göndermek,

ı) Tohumluk piyasasında yetkilendirme ile ilgili faaliyetleri yürütmek,

i) Tohumluk üretici, işleyici, yetiştirici ve bayilerinin izin, kayıt ve kontrolünü yapmak,

j) Tohumluk, süs bitkileri, doğal çiçek soğanları ve kesme çiçek vb üretim materyalinin ilgili ithalat ve ihracat işlemlerini yürütmek.

k) Mera tespit, tahdit, ıslah ve tahsis ile mera dışına çıkarılma ve bu gibi yerler ile ilin içerisinde bulunduğu tarım havzasına dair faaliyetlerde mevzuatı doğrultusunda işlemler yürütmek.

l) İl dahilinde faaliyette bulunan her türlü gübre ve toprak düzenleyicilerinin üretim yerleri, gübre bayileri ile bu bayilerin depolarını ve buralardaki piyasaya arz edilmiş ürünleri belirlenmiş esaslara göre uygunluğunu denetlemek,

m) Bakanlığın il müdürlüklerine yetki devri yaptığı gübreler için ithalat uygunluk belgelerini düzenlemek,

n) İlde ilk defa faaliyete geçen gübre fabrikaları ile gübre üretim yerleri için lisans başvurularında, bu fabrika ve üretim yerlerinin mevzuata uygunluğunu denetlemek, uygunluk raporunu Bakanlığa göndermek,

o) Üreticilerce toprak analiz sonuçlarına dayalı gübre kullanımını sağlamak için eğitim çalışmaları yapmak,

o) İlde bulunan toprak-bitki analiz laboratuvarlarının yetkilendirilmesi ve faaliyetleri ile ilgili olarak Bakanlıkça istenen hususları yerine getirmek,

p) İl dahilinde çözümlenemeyen hastalık, teşhis ve tedavi problemlerini ilgili araştırma merkezlerine ve Bakanlığa intikal ettirmek, araştırma ve teşhis sonuçlarına göre gerekli tedbirleri almak,

r) İl dahilinde bitkilere zarar veren hastalık, zararlı ve yabancı otları tespit etmek ve mücadele programlarını hazırlayarak onaylanmış programların uygulanmasını sağlamak.

s) Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ildeki bitki sağlığını korumak, bitki hastalık ve zararlıları ile erken uyarı tahmin vb yöntemlerle ve entegre/ biyolojik mücadele gibi en az kimyasal kullanımını sağlayıcı modern metot ve usullerle mücadele etmek, bu işlerle ilgili gerekli eğitim ve altyapının hazırlanmasını sağlamak,

s) Tarımsal işletmelerde kullanılan kimyasalların kaydına ilişkin kayıtları kontrol etmek, izlemek ve denetlemek,

t) Bitki pasaport sistemi ile bitki ve bitkisel ürün hareketlerini ilde kontrol etmek,

u) İl dahilindeki bitki sağlığı ile ilgili iç ve dış karantina hizmetlerini yürütmek,

u) Zirai ilaç satışı, zirai mücadele alet ve makineleri imalat, toptancılığı ve bayiliği gibi hususlarda gerekli kontrol işlemi yapılarak faaliyetlerine Bakanlıkça belirlenmiş esaslar çerçevesinde kaydını yapmak, izin vermek, denetimlerini gerçekleştirmek.

v) Konusunda faaliyet gösteren laboratuvarları belgelendirmek, yetkili oldukları hususlarda denetlemek.

y) Konusu ile ilgili il yayım programlarını hazırlamak, faydalı bilgiler, broşür, el kitabı, demonstrasyonlar, gösteri ve benzeri yollarla kendi elemanlarına ve çiftçilere tüketicilere ulaştırmak ve tarım teknolojilerine ait yeni bilgilere çiftçilere yayım yoluyla iletmek,

z) Örnek çiftçi yetiştirmek gayesi ile çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri için eğitim programları ve projeleri uygulamak,

aa) Kayıt sistemleri veri girişleri ve kayıt sistemlerine dayalı destekleme uygulamalarını yapmak.

bb) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak,


Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü​ Faaliyetleri​​


BİRİMİDAHİLİADI SOYADIÜNVANIE-MAİL
  
ŞUBE MÜDÜRÜ190Melih NADİRŞube Md.melih.nadir@tarim.gov.tr
  
BİTKİ SAĞLIĞI 1191Recep KARATAŞMühendiskaratasrecep@tarim.gov.tr
Güngör ÖZTÜRKMühendisgungor.ozturk@tarim.gov.tr
Cengiz DERTLİMühendiscengiz.dertli@tarim.gov.tr
Mehmet BUDAKMühendisbudakmehmet@tarim.gov.tr
BİTKİ SAĞLIĞI 2153Mustafa PELİTMühendismustafa.pelit@tarim.gov.tr
Metin KARATAŞMühendiskaratasmetin@tarim.gov.tr
Mustafa ÖZTÜRKTeknikermustafa-ozturk@tarim.gov.tr
İLAÇ - ALET200Demet CANDEMİRMühendisdemet.candemir@tarim.gov.tr
Özlem AYDINMühendisozlem.aydin@tarim.gov.tr
Ahmet ÖZDİLEKTeknikerahmet.ozdilek@tarim.gov.tr
TOHUMCULUK192Uğur TUNCERMühendisugur.tuncer@tarim.gov.tr
Mehmet ŞAHİNMühendismemet.sahin@tarim.gov.tr
Atilla ÇAMMühendisatilla.cam@tarim.gov.tr
GÜBRE193Nuriye GENCERMühendisnuriye.gencer@tarim.gov.tr
Müsemma DURUPUNARMühendismusemma.durupunar@tarim.gov.tr
Ahmet AŞIKMühendisahmet.asik@tarim.gov.tr
Yelda DEMİRKIRANMühendisyelda.demirkıran@tarim.gov.tr
Sezai PİŞGENTeknikersezai.pisgen@tarim.gov.tr
ÇKS401Yakup SAFAMühendisyakup.safa@tarim.gov.tr
Ufuk  ASARKAYAMühendisufuk.asarkaya@tarim.gov.tr
400Osman KOÇTeknikerkocosman@tarim.gov.tr
Hasan YILMAZTeknisyenh_yilmaz@tarim.gov.tr
Mehmet SEMERCİTeknikermehmet.semerci@tarim.gov.tr
Üzeyir ÖZÇALIKTeknikeruzeyir.ozcalik@tarim.gov.tr
Semanur POLATTeknikersemanur.polat@tarim.gov.tr
Dursun ÇAĞLAR4/C…                 @tarim.gov.tr
403Ulaş ERCİYASTeknikerulas.erciyas@tarim.gov.tr
Selma ALTUNTeknikerselma.altun@tarim.gov.tr
Ömer KASAP4/Comer.kasap@tarim.gov.tr
404Kudret YILDIZTeknikerkudret.yildiz@tarim.gov.tr
Aydın AKÇATeknikeraydin.akca@tarim.gov.tr
Huzur US4/Chuzur.usbasaran@tarim.gov.tr
BAĞ BAHÇE - İYİ TARIM - FINDIK 196Muhittin YAPICIMühendismuhittin.yapici@tarim.gov.tr
Serdar GENCERMühendisserdar.gencer@tarim.gov.tr
Ahmet YILDIZMühendisyildiz.ahmet@tarim.gov.tr
Yunis KURTMühendisyunis.kurt@tarim.gov.tr
119Emine KÜÇÜKERMühendisemine.kucuker@tarim.gov.tr
 SERA - SEBZE -ÇATAK - ORGANİK TARIM402Cafer ELİKMühendiscafer.elik@tarim.gov.tr
Muzaffer İDİMühendismuzaffer.idi@tarim.gov.tr
Deniz AYDINMühendisaydindeniz@tarim.gov.tr
Özgür YILDIZMühendisozgur.yildiz@tarim.gov.tr
Elif KAPUSUZTeknisyenelif.ataklikapusuz@tarim.gov.tr
SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİ199Kemal BAŞTeknikerkemal.bas@tarim.gov.tr
Ertan ERKANTeknikerertan.erkan@tarim.gov.tr
TARLA199Hasan KARYAĞDIMühendishasan.karyagdi@tarim.gov.tr
Ahmet ÖZTEKMühendisahmet.oztek@tarim.gov.tr
Erdal KAPLANTeknikererdal.kablan@tarim.gov.tr
119Nurten AYATAMühendisnurten.ayata@tarim.gov.tr
Yardımcı Personel186İbrahim TAYGARİşçiibrahim.taygar@tarim.gov.tr
Ahmet SEZER4/Csezerahmet@tarim.gov.tr
400Orhan DEMİRİşçidemir.orhan@tarim.gov.tr

Telefon  0 356 228 07 00
Faks        : 0 356 228 07 07
E-​mail    : ​60.bus@tarim.gov.tr


''