Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü

  • ​Şube Müdürü
  • Şube Müdürlüğünün Görevleri
  • Faaliyetler
  • Personel Listesi
  • İletişim

Ramazan KARAHAN

Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube ​Müdürü

ÖZGEÇMİŞ

      06.03.1964 yılında Adıyaman'ın Çelikhan İlçesinde doğdu. İlk ve Ortaokul öğrenimini Malatya'nın Battalgazi İlçesinde tamamladı.1981 yılında Malatya Tarım Meslek Lisesini bitirdi.1988 yılında Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İktisat bölümünden mezun oldu. Askerlik hizmetini 1989-1990 tarihleri arasında kısa dönem olarak yaptı.1994 yılında ise İnönü Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Tarım Alet ve Makina Bölümünden mezun oldu.

      Tarım Bakanlığındaki görevine 22.11.1982 yılında Diyarbakır Hayvancılığı Geliştirme İl Müdürlüğünde Teknisyen olarak başladı. Bakanlık taşra teşkilatlarının yeniden yapılandırılmasıyla Diyarbakır Tarım İl Müdürlüğü Çiftçi Eğitim ve Yayım Şubesinde 17.08.1988 yılına kadar görevine devam etti. Daha sonra sırasıyla;

02.09.1988 ile 16.10.1990 tarihleri arasında Pütürge Tarım İlçe Müdürlüğünde,

31.10.1990 tarihi ile 03.09.2010 tarihleri arasında Battalgazi Tarım İlçe Müdürlüğünde Teknisyen (Tekniker) olarak görev yaptı. Bu tarihleri arasında Macaristan-Avusturya-Çek Cumhuriyeti Ülkelerini kapsayan, Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Programı Mesleki Eğitim faaliyetleri kapsamında,  Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Avrupa Birliği Uygulamaları konulu tarımsal geziye katılmıştır.

     Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından 10.04.2010 tarihinde yapılan görevde yükselme sınavında başarılı olarak Tokat Tarım İl Müdürlüğüne Destekleme Şube Müdürü olarak ataması yapılmıştır.16.09.2010 tarihinden itibaren Tokat Tarım İl Müdürlüğü Destekleme Şube Müdürü olarak göreve başlamıştır. Halen Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü olarak görevine devam etmektedir.

          Evli ve 3 çocuk babasıdır.


 

Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğünün Görevleri

a) Projeye dayalı olarak kurulacak işletmelere ait kredi taleplerini inceleyerek uygun olanların gerekli proje ve çiftlik geliştirme projelerini hazırlamak,

b) Bakanlıkça verilecek yetki çerçevesinde, kooperatifler ve diğer tarımsal örgütlerin ve iştiraklerinin kuruluşlarına izin vermek, izlemek ve denetlemek,

c)  Çiftçilerin  kooperatif  veya  birlik  şeklinde  teşkilatlanmasını  ve  kooperatifçiliği teşvik etmek, bu amaçla etüt ve projeler hazırlamak, kooperatiflerin kurulması için teknik ve yetkisi dahilinde mali yardımda bulunmak ve denetlemek,

ç) İl dahilindeki çiftçi birlikleri ve ortaklıkları, döner sermaye işletmeler, vakıflar, tarım ürünlerini işleyen, pazarlayan şirketlerin kurulmasına yol göstermek, yardımcı olmak,

d) Bakanlıkça yürütülen iç ve dış kaynaklı entegre ve münferit bitkisel üretim, hayvancılık ve su ürünleri üretim, değerlendirme, pazarlama ve kırsal kalkınma projelerinin ili ile ilgili kısımlarını uygulamak, uygulatmak, hibelerin zamanında ve amacına uygun olarak kullanılmasını takip ve kontrol etmek,

e) Kırsal kalkınma desteklerinin gerçekleştirilmesi ve kırsal kalkınma programları ile ilgili Bakanlık uygulamaları yönünde faaliyette bulunmak,

f)   İlde   tarımsal   mekanizasyon   düzeyinin   artması   için   bu   konuda   Bakanlıkça belirlenmiş esaslar çerçevesinde faaliyette bulunmak,
g) Tarım ürünlerinin işlenip değerlendirmesine, pazarlamasına ve bunun için gerekli tesislerin kurdurulmasına yardımcı olacak çalışmaları yapmak, bu konuda üreticileri ve müteşebbisleri yönlendirmek,

ğ) Projeler çerçevesinde köylerde istihdam imkânlarını artırmak amacıyla el sanatlarının geliştirilmesini, yayılmasını ve tanıtılmasını sağlayıcı ve mamullerinin pazarlanmasını kolaylaştırıcı tedbirler almak,

h) (Değişik: 22/3/2013 tarihli ve 14 sayılı Olur) Görev alanı ile ilgili tarımsal bilgi ve yeni teknolojileri çiftçilere ulaştırmak, tüketicileri bilgilendirmek, çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri için eğitim programları ve projeleri uygulamak,

ı)  Örnek çiftçi yetiştirmek gayesi ile çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri için eğitim programları ve projeleri uygulamak,

i) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.


KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ÇALIŞMALARI

 

     Şube Müdürlüğümüzce yürütülen görevler ve   yapılan faaliyetler;

 

1-Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı

(Ekonomik Yatırımlar)

 

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi görevimiz olup, doğal kaynaklar ve çevrenin korunması dikkate alınarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulması amaçlanmaktadır.

 

Tarıma dayalı Ekonomik Yatımlar Programı çerçevesinde toplam 83 adet Tarıma Dayalı yatırımlara toplam 32.361.956,91 TL proje maliyetine karşılık, toplam 17.618.949 TL Hibe desteği ödemesi yapılmıştır.

 

2006-2014 Yılları arasında, Bitkisel Ürün İşleme Paketleme 35 adet, Hayvansal Ürün İşleme Paketleme 15 adet, Tarımsal Ürün Depolama 3 adet, Soğuk Hava Deposu 5 adet, Toplu Basınçlı Sulama 12 adet, Tarımsal Alt Yapı 10 adet, Koyun keçi manda sabit yatırım tesisi 3 adet olmak üzere toplam 83 adet tarıma dayalı tesisimiz hizmete girmiştir.

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARI  PROJELERİ  SEKTÖREL TOPLAMI  (2006-2014) 
Sektörel Dağılım Proje SayısıHibe  Tutarı (TL)
Bitkisel Ürün İşlenmesi ve Paketlenmesi   357.083.189
Hayvansal Ürün İşlenmesi ve Paketlenmesi    152.991.998
Soğuk Hava Deposu     5 1.181.780
Tarımsal Ürünlerin Depolaması (Silo)     3   689.953
Toplu Basınçlı Sulama    123.565.711
Koyun Keçi Manda Sabit Yatırımlar    3450.000
Altyapı Projesi   101.656.318
TOPLAM  8317.618.949

 

                                           

2-Kırsal Kalkınma Yatırımlarının   Desteklemesi Programı ( Makine Ekipman Alımlarının Desteklenmesi )

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi  görevimiz olup, bu program ile kırsal alanda belirlenen bazı tarımsal makine ve ekipman alımlarına yönelik yapılacak harcamaların belirli oranlarda hibe olarak finansmanı yoluyla,  tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu tarım alet ve makine altyapısı yönünden güçlendirilmesi gelir ve sosyal standartların geliştirilmesi, ayrıca, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımını yaygınlaştırarak; daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, zor şartlarda ve bedenen çalışan üreticilerimizin işlerini kolaylaştırmak ve üretim maliyetlerini düşürerek uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir düzeye getirilmesi amaçlanmıştır.

2007 Yılında başlamış olan bu program kapsamında, İlimizde  2007-2014 yılları arasında toplam 4671 yatırımcıya 15.757.154.62 TL Makine Ekipman  hibe desteği  ödemesi  yapılmıştır.

3-Üretici  Örgütleri

Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü, çiftçilerimizin daha iyi üretim yapma, uygun tarımsal girdi  temini ve iyi bir pazarlama yapabilmesi maksadıyla çiftçi örgütlerinin kurulmasına ve işleyişine yönelik faaliyetlerde bulunur.

Şube Müdürlüğü nezdinde faaliyet gösteren ve kanunla düzenlenen üretici örgütlerinin başlıcaları Tarımsal Kalkınma ve Sulama Kooperatifleri, Üretici Birlikleri ve Yetiştirici Birlikleridir. Çiftçi örgütleri çerçevesinde Tokat ilinde hali hazırda  52 tarımsal kalkınma kooperatifi, 26 adet sulama kooperatifi, 1 adet su ürünleri kooperatifi, 1 adet pancar ekicileri kooperatifi, 20 adet üretici birliği ve 4 adet yetiştirici birliği faaliyet göstermektedir.

Kooperatif ve Birliklerinin kurulması, genel kurullarında gözlemci olarak görev alınması, Tarımsal kooperatiflerin üyelerine ve yöneticilerine eğitim verilmesi, Bakanlık bütçesi  dahilinde talepte bulunan kooperatiflere tarımsal ve hayvancılık projeleri uygulanması ve kredi kullandırılması Şube Müdürlüğünün temel görevleri arasındadır.

Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerine Bakanlığımız ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı Genel Müdürlüğü bütçeleri çerçevesinde bugüne kadar 31 kooperatife hayvancılık projesi uygulanmıştır. Uygulanan projeler kapsamında 1734 çiftçi ailesi yararlanmış, 6500 küçükbaş 5408 büyükbaş hayvan verilmiş ve 26.693.662 TL. kredi sağlanmıştır.

 

2014 Makine-ekipman birimi

KKYDP Ekonomik yatırımlar birimi

Tarımsal amaçlı üretici örgütleri

Kırsal Kalkınma Ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü​ Faaliyetleri


Kırsal Kalkınma Ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü Personel Listesi
SIRA NOADI SOYADIÜNVANI
1Ramazan KARAHANŞube Müdürü
2Bahrettin TOSUNOĞLUMühendis
3Hikmet BAKANMühendis
4Dinçer GÖZÜPEKMühendis
5Ali YÜCELMühendis
6Ömer ALTINTAŞMühendis
7Haydar Ali YARICIMühendis
 8Dursun TEKİNMühendis
9Timur KAPLANMühendis
10Uğur SAYANMühendis
11Kemal CEYHANMühendis
12Hakan ALTINCIVeteriner Hekim
13Ali AKANGÖLVeteriner Hekim
14Barış YALMANCI
Mühendis
15Osman ABATAYTekniker
16Kemal BOLATTekniker
17Hüsne UÇKUNİşçi
18Murat TÜRKMENOĞLUİşçi
Telefon  0 356 228 07 00
Faks        : 0 356 228 07 07
E-​mail    :60.kko@tarim.gov.tr 


''