TOHUMCULUK BİRİMİ

1-Tohum yetiştirici Belgesi almak için gerekli belgeler:

            Tohum yetiştiricisi: Sözleşmeli olarak tohum üreticileri adına yetiştiricilik yapan gerçek veya tüzel kişilerdir.

            Tohum yetiştirici belgesi İl Müdürlüğü tarafından düzenlenir ve verildiği il sınırları içerisinde geçerlidir.

            Tohum yetiştirici belgesi baş vurusu sırasında örtü altı sebze için  en az bir dekar sera, açık alan sebze için en az beş dekar ve tarla bitkileri için en az on dekar araziye sahip olduğunu veya kiraladığını gösteren Çiftçi kayıt sistemi kayıt belgesi istenir.

            2-Tohum üretici belgesi almak için gerekli bilgi ve belgeler:

            Tohum üretici belgesi üreticinin resmi olarak kayıtlı olduğu ilin il müdürlüğü tarafından verilir ve bütün illerde geçerlidir.

            Tohum üretici belgesi sahipleri üretimlerini sahip olduğu veya kiraladığı arazilerde veya tohum yetiştiricileri ile yapabilirler.

            Tarımsal amaçlı birlik ve kooperatifler, yalnız bölge birlikleri veya merkez birliği adına tohum üretici başvurusunda bulunabilir.

            Tohum üretici belgesi başvurusu sırasında aşağıdaki belgeler istenir.

            a)Başvuru sahibi Ziraat Mühendisi, Ziraat Teknisyeni veya bitkisel üretim ya da tohumluk yetiştirme konusunda ders aldığını belgeleyen tekniker ise diplomanın aslı veya il müdürlüğünce onaylı örneği; değil ise çalıştırıldığı beyan edilen ziraat mühendisine ait diplomanın aslı veya il müdürlüğünce onaylı örneği

            b)peyzaj amaçlı tohumluk üretimi yapan gerçek veya tüzel kişilerde ise kendisine veya çalışanına ait ziraaat mühendisi peyzaj mimarının diplomasının aslı veya il müdürlüğünce onaylı örneği,

            c)Baş vuru sahibinin bağlı bulunduğu vergi dairesi adı veya vergi kimlik numarasının yazılı beyanı,

            ç)Başvuru sahibinin tohum ürettiği bitki grubuna ait gerekli bina veya depoda kiracı veya mülk sahibi olduğuna dair yazılı beyan,

            d)Teknik donanım listesi,(Üretim için gerekli alet ekipman listesi)

            e)Başvuru sahibi tarafından düzenlenecek olan yıllık kapasite beyanı,

Tohum üreticisinin sahip olması gereken donanımlar

Tarla bitkileri türlerine ait tohumları üretecek tohum üreticilerinin aşağıdaki donanımlara sahip olmaları gerekir:

a) İşletme için yeterli bina.

b) Üretim kapasitesine uygun depo.

c) Tarla bitki türlerine uygun numune alma ile ilgili alet ve ekipman.

ç) Tohum işleme tesisi veya tohum işleyicisi ile hizmet alım sözleşmesi.

(2) Açık veya kapalı alanda sebze türlerinde sertifikalı veya standart tohumluk üretmek isteyen tohum üreticilerinin aşağıdaki donanımlara sahip olmaları gerekir:

a) İşletme için yeterli bina.

b) Üretim kapasitesine uygun depo.

c) Sebze türlerine uygun numune alma ile ilgili sonda ve bölücü.

ç) Tohum işleme tesisi veya tohum işleyicisi ile hizmet alım sözleşmesi.

 

Tohum üreticilerinin yükümlülükleri

MADDE 8 – (1) Tohum üreticisi belgesi alanlar aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdürler:

a) Üretim ve satışlarına ait kayıtları beş yıl süresince muhafaza etmek.

b) Üretilen tohumlara ait şahit numuneleri bir yıl süre ile muhafaza etmek.

c) Laboratuvar çalışmalarında Bakanlık tarafından belirlenmiş yöntemleri kullanmak.

ç) Bakanlık tarafından davet edildikleri eğitim ve toplantılara katılmak.

d) Bakanlık tarafından yetkilendirildiği bitki grubu ile ilgili düzenlenecek hakem testlere katılmak.

 

           

 

 

 

Tohum işleyici belgesi verilmesi

 Tohum işleyici belgesi, il müdürlüğü tarafından düzenlenir. Tohum üretici belgesi sahibi gerçek veya tüzel kişiler, diğer tohum üreticilerinin tohumlarını kendi tohum işleme tesislerinde işlemek istediklerinde ayrıca tohum işleyici belgesi alırlar.

 Tohum işleyici belgesi başvurusu sırasında aşağıdaki belgeler istenir:

a) Tesisin yıllık kapasitesini içeren ve başvuru sahibi tarafından düzenlenen teknik rapor.

b) Tohum işlemede kullanılan makine ve ekipmanlar listesi.

c)  Başvuru sahibinin bağlı bulunduğu vergi dairesi adı ve vergi kimlik numarasının yazılı beyanı.

 

Fidan üretici belgesi verilmesi

Fidan üretici belgesi, üreticinin resmi olarak kayıtlı olduğu ilin il müdürlüğü tarafından verilir ve bütün illerde geçerlidir.

 Fidan üretici belgesi başvurusu sırasında aşağıdaki belgeler istenir:

a)  Başvuru sahibi olan veya çalıştırılacağı beyan edilen; ziraat mühendisi, bitkisel üretim ya da tohumluk yetiştirme konusunda ders aldığını belgeleyen teknisyen veya teknikerin lise, ön lisans veya lisans mezunu olduğuna dair belgesinin il müdürlüğünce onaylı örneği. Çalıştırılan teknik personel aynı il sınırları içinde, en fazla beş işletmede çalışabilir.

b) ) Başvuru sahibinin işletme binasında ve arazide kiracı veya mülk sahibi olduğuna dair yazılı beyanı.

c)  Başvuru sahibinin bağlı bulunduğu vergi dairesi adı ve vergi kimlik numarasının yazılı beyanı.

ç) Başvuru sahibi tarafından düzenlenecek olan yıllık kapasite beyanı.

Fidan üreticilerinin yükümlülükleri

Fidan üretici belgesi alan gerçek veya tüzel kişiler aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdürler:

a) Üretim ve satışlarına ait kayıtları beş yıl süresince muhafaza etmek.

b) Bakanlık tarafından davet edildikleri eğitim ve toplantılara katılmak.

Fide üretici belgesi verilmesi

Fide üretici belgesi, üreticinin resmi olarak kayıtlı olduğu ilin il müdürlüğü tarafından düzenlenir ve bütün illerde geçerlidir.

 Fide üretici belgesi başvurusu sırasında aşağıdaki belgeler istenir:

a) Başvuru sahibi olan veya çalıştırılacağı beyan edilen; ziraat mühendisi, bitkisel üretim ya da tohumluk yetiştirme konusunda ders aldığını belgeleyen teknisyen veya teknikerin lise, ön lisans veya lisans mezunu olduğuna dair belgesinin il müdürlüğünce onaylı örneği. Çalıştırılan teknik personel, aynı il sınırları içinde, en fazla beş işletmede çalışabilir.

b) Fide ürettiği bitki grubuna ait gerekli sera veya arazilerin tapusu veya kira sözleşmesinin aslı veya il müdürlüğünce onaylı örneği ile donanımlara ait liste.

c)  Başvuru sahibinin bağlı bulunduğu vergi dairesinin adı ve vergi kimlik numarasının yazılı beyanı.

ç) Başvuru sahibi tarafından düzenlenecek olan yıllık kapasite beyanı.

 

Fide üreticisinin sahip olması gereken donanımlar

 (1) Sebze fidesi üreticilerinin sahip olması gereken donanımlar:

a) İşletme için yeterli bina ve depoya sahip olmak veya kiralamak.

b) En az iki dekar fide yetiştirme serasına sahip olmak veya kiralamak.

c) Kombine tohum atma makinesi.

ç) Tohum çimlendirme ünitesi.

d) Paketleme ve sevkiyat üniteleri.

e) Sulama ve gübreleme üniteleri.

f) Dezenfeksiyon ünitesi.

(2) Çilek fidesi üreticilerinin sahip olması gereken donanımlar:

a) İşletme için yeterli bina ve depoya sahip olmak veya kiralamak.

b) En az iki dekar fide yetiştirme alanına sahip olmak veya kiralamak.

c) Paketleme ve sevkiyat üniteleri.

ç) Dezenfeksiyon ünitesi.

Fide üreticilerinin yükümlülükleri

 Fide üretici belgesi alan gerçek veya tüzel kişiler aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdürler:

a) Üretim ve satışlarına ait kayıtları beş yıl süresince muhafaza etmek.

b) Bakanlık tarafından davet edildikleri eğitim ve toplantılara katılmak.

 

Süs bitkisi üretici belgesi verilmesi

Süs bitkisi üretici belgesi, üreticinin resmi olarak kayıtlı olduğu ilin il müdürlüğü tarafından verilir ve bütün illerde geçerlidir.

  Süs bitkisi üretici belgesi başvurusu sırasında aşağıdaki belgeler istenir:

a) Başvuru sahibi olan veya çalıştırılacağı beyan edilen; ziraat mühendisi, peyzaj mimarı, bitkisel üretim ya da tohumluk yetiştirme konusunda ders aldığını belgeleyen teknisyen veya teknikerin lise, ön lisans veya lisans mezunu olduğuna dair belgesinin il müdürlüğünce onaylı örneği. Çalıştırılan teknik personel aynı il sınırları içinde, en fazla beş işletmede çalışabilir.

b)  Başvuru sahibinin bağlı bulunduğu vergi dairesinin adı ve vergi kimlik numarasının yazılı beyanı.

c) İl müdürlüğü tarafından düzenlenen süs bitkileri ve süs bitkileri çoğaltım materyali üretim işletmesi kapasite raporu.

Süs bitkisi üreticilerinin yükümlülükleri

Süs bitkisi üretici belgesi alan gerçek veya tüzel kişiler aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdürler:

a) Üretim ve satışlarına ait kayıtları beş yıl süre ile muhafaza etmek.

b) Bakanlık tarafından davet edildikleri eğitim ve toplantılara katılmak.

 

Doku kültürü ile tohumluk üretici belgesi verilmesi

Doku kültürü yöntemi ile üretim yapan gerçek veya tüzel kişilere, doku kültürü ile tohumluk üretici belgesi il müdürlüğü tarafından verilir.

Doku kültürü ile tohumluk üretici belgesi başvurusu sırasında aşağıdaki belgeler istenir:

a) Kendisi veya çalışanına ait; ziraat mühendisi, biyolog veya bitki biyoteknolojisi konusunda eğitim aldığını belirten diplomanın il müdürlüğü tarafından onaylı örneği.

b) Doku kültürü üretimi için laboratuvar, donanım, iklim ve alıştırma odası ve diğer tesislerde kiracı veya mülk sahibi olunduğuna dair yazılı beyan.

c) Başvuru sahibinin işletme binasında ve arazide kiracı veya mülk sahibi olduğuna dair yazılı beyanı.

ç)  Başvuru sahibinin bağlı bulunduğu vergi dairesinin adı ve vergi kimlik numarasının yazılı beyanı.

 

Doku kültürü ile tohumluk üreticilerinin sahip olması gereken donanımlar

Doku kültürü ile üretim yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, doku kültürü laboratuvarına, alıştırma ortamına ve gerekli donanımlara sahip olmalıdır. Doku kültürü laboratuvarında ve alıştırma ortamında bulunması gereken bölümler şunlardır:

a) Ön hazırlık odası: Besi ortamlarının hazırlandığı, kültürde kullanılacak bitki parçalarının temizlenip, sterilize edildiği, kullanılacak malzemelerin bulundurulduğu bölümdür.

b) Transfer odası: Steril edilmiş bitki veya bitki parçalarının steril kabin içinde besi ortamına aktarıldığı bölümdür.

c) İklim (Kültür) odası: Besi ortamındaki bitkiciklerin optimum büyümeleri için gerekli olan sıcaklık ve ışık kontrollü kabin veya odalardır.

ç) Alıştırma ortamı: Besi ortamından çıkarılıp yetiştirme harcına aktarılan bitkiciklerin dış ortama alıştırılmaları için kullanılan sıcaklık, nem ve ışığın kontrollü olarak ayarlandığı oda veya seralardır.

(2) Doku kültürü laboratuvarında saf su cihazı, steril kabin, otoklav, buzdolabı, pH metre, manyetik karıştırıcılı ısıtıcı, stereo mikroskop, etüv, hassas terazi, alev lambası, pipet, yetiştirme kapları ve diğer laboratuvar malzemeleri bulunmalıdır.

Doku kültürü ile tohumluk üreticilerinin yükümlülükleri

MADDE 20 – (1) Doku kültürü yöntemi ile üretim yapan gerçek veya tüzel kişiler aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdürler:

a) Ürettiği materyal ile ilgili üretim, sertifikasyon, analiz ve pazarlama kayıtlarını beş yıl süresince muhafaza etmek.

b) Bakanlık tarafından davet edilecekleri eğitim ve toplantılara katılmak.

 

Tohumluk bayi belgesi verilmesi

Tohumluk bayi belgesi il müdürlüğü tarafından düzenlenir ve yalnızca tespit edilen adreste geçerlidir. Birden fazla yer için başvuran tüzel kişiler için başvuru yapılan bütün yerlerde ayrı ayrı tespit yapılır.

Tohumluk bayi belgesi fide, fidan ile tarla bitkileri ve sebze tohumu gruplarına göre düzenlenir.

Tohumluk satışı yapılan, süpermarket ve benzeri yerler, sadece bu Yönetmelik kapsamında yetkilendirilen gerçek veya tüzel kişilere ait tohumlukları pazarlayabilir.

 Tohumluk bayi belgesi başvurusu sırasında aşağıdaki belgeler istenir:

a) Başvuru sahibi olan veya çalıştırılacağı beyan edilen; ziraat mühendisi, bitkisel üretim ya da tohumluk yetiştirme konusunda ders aldığını belgeleyen teknisyen veya teknikerin lise, ön lisans veya lisans mezunu olduğuna dair belgesinin il müdürlüğünce onaylı örneği. Çalıştırılan teknik personel aynı il sınırları içinde, en fazla beş işletmede çalışabilir.

b) Bayilik yerinin ve/veya deponun açık adresi.

c)  Başvuru sahibinin bağlı bulunduğu vergi dairesinin adı ve vergi kimlik numarasının yazılı beyanı.

ç) Başvuru sahibi tarafından düzenlenecek olan yıllık kapasite beyanı.

 

Tohumluk bayisinin sahip olması gereken donanımlar

Tohumluk bayisinin sahip olması gereken donanımlar:

a) Satış için yeterli büyüklükte dükkân.

b) Satış kapasitesine uygun depo.

c) Sebze tohumları için uygun soğutma ünitesi.

ç) Fide ve fidan için satış kapasitesine uygun bekletme alanı.

 

Tohumluk bayisinin yükümlülükleri

Tohumluk bayileri aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdürler:

a) Kayıt altına alınmış çeşitlere ait sertifikalandırılmış ve etiketlenmiş veya standart tohumlukları satmak.

b) Bakanlık tarafından davet edilecekleri eğitim ve toplantılara katılmak.

c) Türkçe bilgileri içermeyen ithal tohumlukları satmamak.

ç) Bayilik bünyesinde özel bölme olmadan, gıda maddeleri ve yem satışı yapmamak.

d) Satışını yaptığı tohumluklara ait sertifikasyon belgelerinin suretini bulundurmak.

e) Tohumlukların orijinal ambalajlarını bozmamak ve açık olarak satmamak.

f) Denetim amacıyla gelen resmi kontrolörlere gerekli bilgi, belge ve istendiğinde tohumluk numunelerini tutanak karşılığında vermek.

Tespit ve belge düzenleme

İl müdürlüğü, tohum yetiştirici ve süs bitkisi üreticisi belgesi için yapılan başvuruyu belgeler üzerinden inceler ve uygun görülenler için iki nüsha belge düzenler. İl müdürlüğü belgelerin bir nüshasını muhafaza ederek diğer nüshasını başvuru sahibine verir.

İl müdürlüğü, tohum, fidan, fide, doku kültürü ile tohumluk üretici belgesi, tohum işleyici belgesi ve tohumluk bayi belgesini aşağıdaki esaslar dâhilinde düzenler.

a) İl müdürlüğü tarafından, başvuru sahibinin bildirdiği donanımlar yerinde tespit edilir. Başvuruda belirtilen donanımların bir kısmının veya tamamının başka bir il müdürlüğü sınırlarında bulunması durumunda, başvuru yapılan il müdürlüğü, tespitin yapılmasını donanımların bulunduğu il müdürlüğünden ister.

b) Yapılan tespitte eksiklikleri bulunan başvuru sahiplerine tamamlaması için en fazla bir ay süre verilir. İkinci tespitte de eksiklikler bulunması halinde başvuru reddedilir.

c) Yapılan tespitlerde herhangi bir eksikliğe rastlanmayan başvuru sahipleri yetkilendirilir. Belgeler iki nüsha halinde düzenlenir. Bu nüshalardan bir tanesi il müdürlüğünde muhafaza edilirken ikinci nüshası üreticiye verilir.

Tohum, fidan, fide, süs bitkisi üreticisi ve doku kültürü ile tohumluk üreticisi gerçek veya tüzel kişilere, üretici belgeleri ve ilgili alt birliğe üyelik belgeleriyle birlikte Genel Müdürlüğe müracaat etmeleri halinde yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu belgesi verilir.

Bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen belgeler, veriliş tarihinden itibaren beş yıl süre ile geçerlidir. Süresi bitiminde belgelerini yenilemeyen gerçek veya tüzel kişilerin yetkileri iptal edilir.

            Yetkilendirilen gerçek ve tüzel kişiler belge aldıkları tarihten itibaren 60 gün içerisinde ilgili alt birliğe üye olmak zorundadır.

''