BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ

​BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİLİĞİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

(1) 6 ncı maddede belirtilen şartları taşıyıp bayi veya toptancı izin belgesi almak isteyenler, başvuru dilekçesi ekinde bayi veya toptancılık yapacakları ildeki il müdürlüğüne aşağıdaki belgelerle birlikte müracaat ederler.

Madde (6)

(1) Bitki koruma ürünleri bayi veya toptancı izin belgesi verilecek kişilerde aranacak şartlar şunlardır:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Ziraat mühendisi veya eczacı veya kimya mühendisi veya kimyager veya bitki sağlığı ile ilgili dersleri alarak mezun olmuş tekniker veya ziraat teknisyeni olmak,

c) Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak olan sınavda 100 tam puan üzerinden 70 ve üzeri puan almak.

İstenilen Belgeler

 a) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti,

b) 6 ncı maddede belirtilen sınavda başarılı olduğuna ilişkin yazılı beyan (Başvuru dilekçesinde belirtilir),

c) Bayi veya toptancılık yapılacak yerin veya deponun açık adresi (Başvuru dilekçesinde belirtilir),

ç) T.C. kimlik numarası beyanı (Başvuru dilekçesinde belirtilir),

d) Üç adet vesikalık fotoğraf.

 

ZİRAİ MÜCADELE ALET VE MAKİNELERİ BAYİLİĞİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

  1. Zirai mücadele alet ve makinesi satmak isteyen, 19 uncu maddede belirtilen koşulları taşıyan kişi veya kuruluşlar, bir dilekçe ekinde aşağıdaki bilgi ve belgelerle faaliyette bulunulacak ildeki il/ilçe müdürlüğüne başvurarak, Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Bayilik İzin Belgesi almak zorundadırlar.

MADDE 19 – (1) Bayilik İzin Belgesi verilecek girişimcilerin ziraat mühendisi veya ziraat yüksek mühendisi unvanlarından birine sahip olması gereklidir.

(2) Durumu birinci fıkrada belirtilen koşula uymayan, ancak; bayilik yapmak isteyen kişi ve kuruluşlar, birinci fıkrada belirtilen unvanlardan birine sahip olan bir kişiyi, bayi olmak üzere, "satıştan sorumlu teknik eleman" olarak istihdam etmek koşulu ile Bayilik İzin Belgesi alabilirler.

(3) Birinci fıkrada belirtilen unvanların yabancı ülkelerde alınmış olması halinde, unvanlarının eşdeğerliliğinin belgelendirilmesi ve yetkili makamlarca onaylanması zorunludur.

İstenilen Belgeler

a) 19 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen unvanlara sahip kişilere ait;

1) Diploma veya mezuniyet belgesinin il/ilçe müdürlüğünce onaylı sureti,

2) T.C. kimlik numarası beyanı (Başvuru dilekçesinde belirtilir.),

3) Vesikalık fotoğraf (3 adet),

b) Girişimcinin faaliyet alanları arasında zirai mücadele alet ve makineleri satışının bulunduğunu gösteren, aşağıda belirtilen belgelerden uygun olan herhangi biri,

1) Ticaret Sicil Gazetesinin belgesinin aslı veya il/ilçe müdürlüğünce onaylı sureti,

2) Bağlı olduğu Mesleki Oda Kayıt Belgesinin aslı veya il/ilçe müdürlüğünce onaylı sureti,

3) Kuruluş bilgilerinin yer aldığı resmi bir belgenin aslı veya il/ilçe müdürlüğünce onaylı sureti,

c) Bayi Kontrol Defteri,

ç) Açık adres ve iletişim bilgileri (Başvuru dilekçesinde belirtilir.),

d) Durumu 19 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen koşula uygun olan girişimciler için, satıştan sorumlu teknik elemanın adı, soyadı, T.C. kimlik numarası ve iş sözleşmesi tarihi beyanı

''